Rodo

 

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych w celu organizacji konkursu „Matematyka stosowana” – zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl;
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w konkursie „Matematyka stosowana” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. W przypadku laureatów konkursu w zakresie imienia, nazwiska, nazwy szkoły oraz wizerunku także użytkownicy stron internetowych Administratora, na których zostaną podane wyniki konkursu (signum.pb.edu.pl/konkurs/ ).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończył się konkurs. W przypadku laureatów konkursu dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. sprostowania danych;
  2. usunięcia danych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
 10.  

  Dodatkowa informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych w celu organizacji konkursu „Matematyka stosowana” przeznaczona dla nauczyciela/opiekuna merytorycznego uczestnika konkursu

 11. Pani/Pana dane pozyskano od uczestnika konkursu „Matematyka stosowana”.
 12. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu, w związku ze wskazaniem Pani/Pana osoby jako nauczyciela/opiekuna merytorycznego uczestnika konkursu – na podstawie art. 6 ust 1 lit. e RODO.
 13. Pani/Pana dane osobowe które przetwarzamy to: imię/imiona, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa szkoły, adres szkoły.