Regulamin

 

Regulamin (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 154KB)

 

Regulamin

Konkursu „Matematyka stosowana”

o indeks na dowolny kierunek prowadzony

na Politechnice Białostockiej

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Matematyka stosowana”, zwanego dalej Konkursem, jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej zwane dalej SIGNUM.

 2. Celem Konkursu jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych umiejętności stosowania matematyki w praktyce.

 3. Konkurs odbywa się pod patronatem Rektora Politechniki Białostockiej.

 4. Współorganizatorem Konkursu dodatkowo mogą być osoby fizyczne i organizacje, które wspierają cel Konkursu i sposób jego realizacji oraz przyczyniają się do rozwoju młodych talentów.

§ 2

Uczestnicy Konkursu

   W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych.

§ 3

Komisja Konkursowa

 1. Dziekan Wydziału Informatyki w porozumieniu z Dziekanami pozostałych Wydziałów Politechniki Białostockiej powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, oraz Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

 2. W skład Komisji mogą wchodzić: nauczyciele akademiccy z SIGNUM zaproponowani przez Dziekana Wydziału Informatyki oraz jeden lub dwóch nauczycieli akademickich z każdego z Wydziałów i ze Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej. Nauczyciela akademickiego, członka Komisji, z danego Wydziału wskazuje Dziekan tego Wydziału, pracownika Studium wskazuje Kierownik.

 3. Członkowie Komisji Konkursowej upoważnieni są do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie realizacji swoich zadań.
 4. Zadaniem Komisji jest organizacja Konkursu i nadzór nad jego przebiegiem, a w szczególności:

  1. przygotowanie harmonogramu konkursu,

  2. przygotowanie tematów konkursowych we współpracy z przedstawicielami poszczególnych Wydziałów oraz Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej,

  3. ustalenie zasad oceny prac i ocenianie prac,

  4. ustalanie listy laureatów,

  5. aktualizacja strony internetowej Konkursu,

  6. rozpowszechnianie informacji o Konkursie wśród młodzieży,

  7. pozyskiwanie fundatorów nagród dla uczestników konkursu.

 5. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 6. Przed rozpoczęciem Konkursu Komisja ustala i przedkłada Dziekanom harmonogram oraz preliminarz wydatków, a po zakończeniu Konkursu dokonuje rozliczenia Konkursu.

 

§ 4

Zakres i zasady przeprowadzania Konkursu

 1. Zakres konkursu obejmuje zagadnienia matematyczne na poziomie ponadpodstawowym.

 2. Szczegółowa instrukcja obejmująca zasady oceny prac, formularz zgłoszeniowy oraz obowiązujące zagadnienia zostaną opublikowane na stronie Konkursu pod adresem http://signum.pb.edu.pl/konkurs.

 3. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach.

 4. Do etapu I dopuszczone zostaną drużyny dwuosobowe, które dokonają rejestracji w terminie podanym w szczegółowej instrukcji.

 5. Etap I polega na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika) umieszczonego pod wskazanym adresem WWW w dniu określonym w szczegółowej instrukcji. Quiz będzie obejmował wcześniej określony zakres zagadnień. Uczestnicy od chwili zamknięcia rejestracji będą mieli dostęp do przykładowych zadań.

 6. Komisja ustala listę drużyn zakwalifikowanych do II etapu, na podstawie sumy punktów zdobytych przez członków drużyny w I etapie, przy czym każdy z uczestników musi zaliczyć quiz indywidualnie. W przypadku niezaliczenia quizu przez jednego z członków drużyna jest eliminowana. W celu zaliczenia quizu uczestnik musi uzyskać minimum 50% punktów.

 7. Listy drużyn zakwalifikowanych do II etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu.

 8. Etap II Konkursu odbywa się nie wcześniej niż tydzień po opublikowaniu listy drużyn zakwalifikowanych do II etapu na terenie Politechniki Białostockiej i polega na drużynowym przeprowadzeniu doświadczeń bądź pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych na poszczególnych Wydziałach PB oraz zadań w Studium Języków Obcych. Etap II trwa dwa dni, które określone zostaną w szczegółowej instrukcji.

 9. Komisja opublikuje listę laureatów, w zakresie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, na stronie Konkursu niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Komisję.

 10. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły na stronie internetowej organizatora Konkursu w związku z wygraną w Konkursie.

 11. Od decyzji Komisji można się odwołać pisemnie do Dziekana Wydziału Informatyki w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

 12. Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ustaleniu ostatecznej listy laureatów.

§ 5

Nagrody

 1. Laureatami mogą zostać członkowie nie więcej niż 10 drużyn, którzy w II etapie Konkursu uzyskają ponad 80% możliwych do zdobycia punktów. Laureaci uzyskują prawo do przyjęcia z pominięciem konkursu świadectw na dowolny kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzony w Politechnice Białostockiej pod warunkiem, że
  w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji w roku zdania egzaminu maturalnego:

  1. zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i uregulują opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym,

  2. złożą komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez organizatora Konkursu poświadczającego uzyskanie tytułu Laureata,

  3. zdadzą dodatkowy egzamin (np. z rysunku), gdy jest wymagany.

 2. W przypadku miejsc ex aequo decyzję o zwiększeniu liczby laureatów podejmuje Komisja.

 3. Laureaci zostaną przyjęci na dowolny kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzony w Politechnice Białostockiej zgodnie z obowiązującymi na uczelni zasadami przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych, laureatów ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką oraz uczestników i medalistów zawodów sportowych.

 4. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone laureatom w czasie gali finałowej lub przesłane na adres szkoły.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych, w wyniku i w celu realizacji zadań wynikających
  z Regulaminu, odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000).

 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Regulamin Konkursu udostępniony będzie do wglądu na stronie internetowej http://signum.pb.edu.pl/konkurs.